logo
Szukaj
open close

§1 Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin aplikacji mobilnej Ajwendieta.
 2. Usługodawca – oznacza AJWEN Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka, prowadzące działalność w Opolu przy ul. Juliusza Słowackiego 6/11, 45-364 Opole, NIP 9910011175, REGON 531552257, adres e-mail: [email protected], będący podatnikiem podatku VAT.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji udostępnianej przez Usługodawcę oraz spełniająca warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.
 4. Aplikacja – oznacza aplikację mobilną Ajwendieta oraz związane z nią usługi przedstawione w niniejszym Regulaminie.
 5. Serwis Ajwendieta.pl – jest to strona internetowa dostępna pod adresem: http://stage.ajwendieta.pl wraz z pozostałymi podstronami, za pomocą której AJWEN Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka świadczy usługi Użytkownikom.
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług dietetycznych przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji.
 7. Abonament – opłata w wysokości określonej w Cenniku, pobierana przez Usługodawcę za świadczenie usługi za pośrednictwem Aplikacji.
 8. Cennik - podstrona Serwisu Ajwendieta.pl, na której podane są ceny Abonamentów, dostępna pod adresem: https://stage.ajwendieta.pl/cennik-aplikacji/ 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy usługi Użytkownikom.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 3. Właścicielem wszystkich praw do Aplikacji jest Usługodawca.
 4. Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika, następuje zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą.
 5. W ramach zawartej Umowy, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także z treściami zawartymi w samej Aplikacji, w szczególności z cennikiem opłat abonamentowych.
 6. W przypadku prac konserwacyjnych po stronie Usługodawcy lub w razie aktualizacji Aplikacji na urządzeniu Użytkownika mogą powstać utrudnienia w korzystaniu z aplikacji. Usługodawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, jednakże dokona wszelkich starań, aby ewentualne niedogodności trwały najkrócej jak to możliwe.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w Aplikacji oraz ich skutki powstałe w rezultacie nieuprawnionego, nieautoryzowanego lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem Aplikacji) instalowania lub korzystania z Aplikacji przez Użytkowników lub osoby trzecie.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia systemów teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a także za ograniczenia technologiczne i techniczne urządzeń mobilnych Użytkowników.
 9. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, zapewniając jednocześnie jej prawidłowe funkcjonowanie po stronie Użytkownika, bez ingerowania w treść i kod źródłowy Aplikacji.

§3 Warunki korzystania z aplikacji mobilnej Ajwendieta

Wymagania sprzętowe:
 1. Z Aplikacji można korzystać za pośrednictwem urządzeń mobilnych takich jak smartfony.
 2. Aby móc używać aplikacji, urządzenie musi korzystać z oprogramowania Android w wersji minimum 5.0. Rekomendowany ekran w rozdzielczości hdpi lub IOS w wersji minimum 11.
 3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie w urządzeniu mobilnym dostępu do transmisji danych.
 Wymagania formalne:
 1. Użytkownikiem może być tylko osoba fizyczna, która w momencie rozpoczęcia korzystania z aplikacji ukończyła 13 rok życia, ani nie jest ubezwłasnowolniona choćby w części.
 2. Przed przystąpieniem oraz w trakcie korzystania z aplikacji należy konsultować się z właściwym lekarzem, aby wykluczyć przeciwwskazania dotyczące wykonywania poszczególnych ćwiczeń oraz spożywania konkretnych pokarmów, które mogą stanowić część przygotowanej przy użyciu Aplikacji diety.
Warunki ogólne korzystania z aplikacji:
 1. Przy korzystaniu z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych informacji wymaganych do prawidłowego funkcjonowania aplikacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek podania nieprawdziwych informacji przez Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie chronić dane umożliwiające dostęp do jego konta w Aplikacji.
 3. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta w Aplikacji do użytkowania osobom trzecim.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§4 Rodzaje modułów Aplikacji

Aplikacja składa się z następujących modułów:
 1. Programy żywieniowe – programy żywieniowe są przygotowane zgodnie z profesjonalną wiedzą dietetyków klinicznych poradni Ajwen.
 2. Jadłospis – zawiera propozycje konkretnych posiłków do poszczególnych programów żywieniowych . Jadłospisy zawierają listę niezbędnych produktów oraz sposób ich
 3. Dzienniczek – miejsce na notatki, uwagi, spostrzeżenia Użytkownika dot. stosowanej diety czy spożywanych posiłków.
 4. Timer treningowy – Użytkownik może aktywować ten moduł w trakcie wykonywania treningu; Moduł ten odmierza czas treningu, a po jego zakończeniu może zapisać go w module Dzienniczek.
 5. ABC dietetyczne – zawiera słownik pojęć dot. dietetyki, ćwiczeń oraz profilaktyki żywnościowej.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania liczby modułów aplikacji, w celu poprawy jakości jej funkcjonalności i komfortu użytkowania.

 §5 Korzystanie z bezpłatnej wersji Aplikacji 

 1. Aby rozpocząć korzystanie z Aplikacji, Użytkownik musi pobrać ją ze sklepu Google Play lub ze sklepu App Store (w zależności od posiadanego urządzenia) i zainstalować ją na swoim urządzeniu mobilnym.
 2. Pobranie aplikacji i jej zainstalowanie są bezpłatne.
 3. W celu skorzystania z niektórych opcji i modułów Aplikacji, które zostały w niej wyraźnie wskazane, Użytkownik musi zarejestrować konto użytkownika oraz zalogować się na nie.
 4. Po zalogowaniu się do Aplikacji Użytkownik ma również możliwość korzystania z niej bezpłatnie. Wiąże się to z ograniczeniem funkcji dostępnych w Aplikacji względem wersji Premium.
 5. Użytkownik ma możliwość przetestowania wersji Premium i korzystania ze wszystkich funkcji Aplikacji przez 7 dni w formie okresu próbnego. Po upływie tego czasu korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych w aplikacji wymagać będzie wykupienia Abonamentu. Niewykupienie wersji Premium oznaczać będzie powrót funkcjonowania Aplikacji do wersji bezpłatnej.

§6 Płatne korzystanie z aplikacji. Wersja Premium.

 1. Po zakończeniu okresu próbnego lub od razu po założeniu konta użytkownika oraz po zalogowaniu się do aplikacji Użytkownik może w formie Abonamentu wykupić pełny dostęp do wszystkich funkcji aplikacji, uzyskując w ten sposób dostęp do wersji Premium.
 2. Zakres usług i modułów dostępnych w ramach wersji Premium określony został w treści Aplikacji.
 3. Po wykupieniu Abonamentu naliczana będzie Użytkownikowi opłata abonamentowa w wysokości wskazanej w Cenniku
 4. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy, odpowiedni Abonament zostaje aktywowany.
 5. Minimalny okres, na jaki Użytkownik może wykupić Abonament, wynosi 1 miesiąc.
 6. Podane w Cenniku kwoty Abonamentu są kwotami brutto, co oznacza, że uwzględniony został w nich podatek od towarów i usług (VAT).
 7. Dokonując zakupu Abonamentu i uiszczając opłatę abonamentową użytkownik otrzymuje dostęp do wersji Premium.
 8. Korzystanie z Abonamentu nie może zostać zawieszone.
 9. Opłata abonamentowa pobierana będzie przez operatora sklepu Google Play lub App Store w zależności od posiadanego smartphone i jego oprogramowania.
 10. Użytkownik reguluje opłatę abonamentową przy użyciu karty kredytowej American Express, Master Card, Visa, Visa Electron lub innych forma płatności jeśli takowe będą oferowane przez sklepy Google Play czy App Store.
 11. Wykupiony Abonament przypisany jest do konkretnego konta użytkownika i Użytkownik może z niego korzystać. Nie istnieje możliwość przenoszenia Abonamentu na innego Użytkownika.
 12. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Abonamentu. Rezygnacja przed końcem wybranego Abonamentu nie oznacza konieczności zwrotu przez Usługodawcę uiszczonych przez Użytkownika opłat abonamentowych, chyba że rezygnacja z Abonamentu nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.
 13. W celu rezygnacji z subskrypcji należy dokonać operacji anulacji jej w sklepie Google Play lub App Store, wg zasad sklepu w którym zakupiona została subskrypcja. Odinstalowanie aplikacji nie jest równoznaczne z rezygnacją z subskrypcji.
 14. W przypadku zmiany cen Abonamentu, Użytkownika wiążą ceny w wysokości podanej w Cenniku w chwili dokonywania zakupu Abonamentu lub w chwili jego przedłużania.

§7 Konto Użytkownika

 1. Rejestrując konto użytkownika, użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail (loginu) oraz hasła w formularzu dostępnym w Aplikacji.
 2. Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem urządzenia mobilnego i jest bezpłatna.
 4. Na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, potwierdzającym zakończenie procesu rejestracji.
 5. Użytkownik może w każdym momencie zlikwidować swoje konto bez podania przyczyny. Wraz z likwidacją konta, z systemu usuwane są wszystkie dane podane przez Klienta, a ich przywrócenie będzie niemożliwe. Usunięcie konta możliwe jest poprzez kliknięcie w pole przeznaczone do tego na Koncie Użytkownika oraz wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu pola.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu, obowiązujące prawo lub korzysta z Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem lub dobrymi obyczajami.
 7. Zmiana hasła jest możliwa w każdym czasie poprzez dokonanie odpowiednich zmian w Aplikacji.
 8. Usługodawca zaleca, aby wybrane przez Użytkownika hasło było sformułowane w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do konta Użytkownika osobom trzecim. Ponadto, Użytkownik nie powinien udostępniać danych do logowania do konta osobom trzecim.
 9. Wszystkie treści wprowadzane do Aplikacji przez Użytkownika są objęte ochroną i są dostępne wyłącznie dla niego. Użytkownik może jednak udostępniać te treści innym osobom za pośrednictwem portali społecznościowych - w takim przypadku treści te nie podlegają dalszej ochronie.
 10. Dane zapisywane w Aplikacji mogą być przechowywane na zewnętrznych serwerach w celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji.
 11. Jeżeli wielkość danych wprowadzonych do Aplikacji przez Użytkownika przekroczy 250 megabajtów, Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dla tego konta dalszej powierzchni do zapisywania danych, co może uniemożliwić dokonywanie dalszego zapisywania danych na koncie Użytkownika.

§8 Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem Aplikacji jak i Aplikacja, wraz z jej elementami tekstowymi, graficznymi oraz kodem źródłowym, a także nazwa i logo stanowią własność AJWEN Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka i podlegają ochronie w myśl ustawy o prawach autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownikom korzystającym z aplikacji w ramach okresu próbnego lub w ramach Abonamentu udzielana jest licencja niewyłączna. Uprawnia to Użytkownika do użytkowania aplikacji na następujących polach eksploatacji:
  1. pobranie Aplikacji ze sklepu Google Play lub App Store, wprowadzanie do pamięci urządzenia mobilnego,
  2. korzystania z Aplikacji za pośrednictwem urządzenia mobilnego, na który pobrana została Aplikacja.
 3. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony.
 4. Licencjobiorca nie  może  upoważnić  jakiejkolwiek  osoby  trzeciej  do korzystania  z Programu bez zgody Usługodawcy.
 5. Licencjobiorca zobowiązuje  się  do  niedokonywania  jakichkolwiek  czynności rozporządzających prawami wynikającymi z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich
 6. Opłata z tytułu udzielenia licencji jest uwzględniona w cenie Abonamentu.
 7. Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w Aplikacji.
 8. Użytkownik udziela Usługodawcy Licencji nieograniczonej, niewyłącznej, nieodpłatnej, światowej, zbywalnej, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, na czas nieokreślony co do treści, które publikowane są przez Użytkownika w Aplikacji, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, w szczególności do przetwarzania tych treści w formie elektronicznej. Licencja wygasa wraz z usunięciem tych treści przez Użytkownika.

§9 Obowiązki Usługodawcy

Usługodawca zobowiązuje się do:
 1. zapewnienia funkcjonowania aplikacji w okresie, za który Użytkownik poniósł opłatę abonamentową,
 2. rozpatrywania reklamacji w terminach przewidzianych w niniejszym Regulaminie,
 3. informowania Użytkowników o możliwej niedostępności Aplikacji z powodu planowanych wcześniej prac konserwatorskich,
 4. informowania Użytkowników o zmianach w Regulaminie.

§10 Zachowanie poufności i ochrona danych osobowych. Polityka prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest Usługodawca.
 2. W celu dokonania zarejestrowania konta, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie danych osobowych Usługodawcy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Niepodanie danych osobowych, podanie błędnych danych osobowych a także zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Klienta może powodować niemożność prawidłowego świadczenia Usługi.
 4. W zakresie danych osobowych każdy Użytkownik może: w każdym momencie uzyskać wgląd w swoje dane osobowe, modyfikować je wg własnych potrzeb, nakazać ich usunięcie z bazy danych osobowych Usługodawcy.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych od Użytkowników w związku z użytkowaniem Aplikacji.
 6. Usługodawca przetwarza dane Użytkowników w celu realizacji prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, na co Użytkownicy wyrażają zgodę podczas rejestracji konta oraz poprzez korzystanie z Aplikacji.
 7. Usługodawca zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§11 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

 1. Użytkownik rejestrujący się w Aplikacji może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest konieczne dla prawidłowego zarejestrowania i utworzenia konta Użytkownika.
 3. Użytkownik może w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, składając taką dyspozycję wiadomością e-mail lub pocztą tradycyjną wysłaną na adres Usługodawcy.
 4. W przypadku otrzymania odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Usługodawca niezwłocznie usuwa dane Użytkownika z posiadanych baz danych prowadzonych w celach marketingowych.
 5. Odwołanie zgody wyłącznie na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie stanowi odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi.
 6. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Użytkownik wyraża zgodę na to, żeby Usługodawca, podmioty działające na zlecenie Usługodawcy, za zgodą Usługodawcy lub w porozumieniu z Usługodawcą wysyłały na adres e-mail Użytkownika informacje marketingowe i handlowe.

§12 Procedura reklamacyjna i sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

 1. Każdy Użytkownik w razie stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Aplikacji uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected].
 2. Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania. Termin ten może ulec wydłużeniu do 1 miesiąca, jeżeli reklamacja wymaga przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego. O przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przez Użytkownika danych osobowych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, a także podanie przyczyny złożenia reklamacji, żądań oraz zakresu działań, których wykonania Użytkownik domaga się od Usługodawcy.
 4. W przypadku wezwania Użytkownika zgłaszającego reklamację do przedstawienia dalszych informacji lub dowodów dotyczących zgłoszonej przez niego reklamacji, reklamacja może nie zostać uwzględniona, jeżeli Użytkownik zaprzestanie kontaktu z Usługodawcą i nie udzieli odpowiedzi na jego wiadomości w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kiedy Użytkownik żąda zwrotu zapłaconej opłaty abonamentowej lub jej części, zwrot następuje na rachunek bankowy, z którego dokonana została zapłata lub na inny rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
 6. W sytuacji, gdy Usługodawca negatywnie rozpatrzy reklamację, Użytkownikowi przysługuje odwołanie do sądu powszechnego właściwego miejscowo na drodze cywilnego powództwa.
 7. Użytkownikowi będącemu konsumentem (nabywającemu usługi bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) przysługuje ponadto m.in. prawo do:
  • zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcia sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113 poz. 1214);
  • zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie pomocy w sporze konsumenckim do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub do innej organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy wspieranie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami;
  • zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu, więcej informacji dostępnych pod adresem: http://www.opole.wiih.gov.pl/postepowaniepolubowne
  • skorzystania z procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów, opracowanej przez Komisję Europejską, dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
  • skorzystać z pomocy infolinii konsumenckiej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów: tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16, e-mail: [email protected], https://uokik.gov.pl/kontakt.php .
 1. Szczegółowe sposoby prowadzenia sporów konsumenckich wskazane zostały na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

§13 Postanowienia końcowe

 1. Instalacja Aplikacji na urządzeniu mobilnym i rozpoczęcie korzystania z Aplikacji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zakup Abonamentu i uiszczenie opłaty abonamentowej przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w związku z czym Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywane są przez Użytkowników, na podstawie umów zawartych z operatorami sieci. Usługodawca zaleca, aby korzystanie z Aplikacji odbywało się przy zapewnieniu dostępu urządzenia mobilnego do sieci wi-fi.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Aplikacji, w szczególności jeżeli nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, treści Aplikacji lub jej modyfikację. Rezygnacja z korzystania z Aplikacji może nastąpić poprzez jej usunięcie z urządzenia mobilnego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z przynajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem na adresy e-mail podane przez nich przy Rejestracji. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 7 dni). Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po wejściu zmian w życie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Kodeks cywilny.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 lutego 2018 roku.

Promocja! Tylko do 09.11.2023 do północy Pogotowie Dietetyczne Aplikacja – dostęp premium – 12 miesięcy doładuje wam aż 18 miesięcy! Nie zwlekaj!

X